Slovenské múzeum máp

  Vitajte v Slovenskom múzeu máp!

  Nachádzate sa v jednej z dvoch budov vydavateľstva CBS, pod ktoré patrí aj vydavateľstvo VKÚ Harmanec. Je najväčším vydavateľom máp na Slovensku a pracujú tu odborníci na kartografiu s mnohoročnými skúsenosťami. O výrobe máp toho vedia naozaj veľa a rozhodli sa predstaviť vám ju a jej históriu práve tu, v Slovenskom múzeu máp - jedinom svojho druhu na Slovensku. Veríme, že tu strávite príjemné chvíle a dozviete sa veľa nového.

  Stanovište 1 - Pamätná miestnosť VKÚ Harmanec

  Miestnosť, v ktorej sa nachádzate, je venovaná histórii Vojenského kartografického ústavu v Harmanci. Na paneli “70 rokov VKÚ Harmanec“ si môžete prečitať históriu kartografie na Slovensku od začiatku 20. storočia po súčasnosť.

  Stanovište 1a – vitrína s oceneniami

  V rohovej vitríne si môžete pozrieť ocenenia Vojenského kartografického ústavu v Harmanci od rôznych autorít. Medzi najvzácnejšie patri pamätná medaila Jana Pavla II., Zlatý záslužný kríž ministra vnútra ČR, či Pamätná medaila Ministra vnútra SR.

  Stanovište 1b - fotografie

  Na fotografiách nad zásobníkom vody môžete vidieť historické ale aj súčasné fotografie ľudí pracujúcich pre VKU Harmanec. Môžete sa zahrať hru a objaviť, ktorí ľudia z historických čiernobielych fotografii sa nachádzajú aj na súčasných farebných.

  Stanovište 1c – známe produkty VKÚ Harmanec

  Vo vitríne vedľa podnikovej predajne nájdete ukážky známych produktov VKÚ Harmanec:  Učebnice a školské atlasy, turistické mapy, alebo automapy. Jeden z najvýznamnejších produktov je zemepisný atlas sveta, ktorý získal v roku 2001 prestížne ocenenie Slovak Gold. Toto ocenenie tu nájdete tiež, a to na stene pri vchode do múzea.

  Na stene vedľa vitríny 1c sú plastové reliéfové mapy, jedna z nich slúžila výlučne vojsku a bola označená ako Tajná. Označenie je stále viditeľné.

  Teraz sa presuňte do miestnosti „Expozícia kartografie, geodézie a maľovaných máp“.

  -- Expozícia kartografie, geodézie a maľovaných máp --

  Stanovište 2a – Evolúcia máp vo svete

  Prehliadka na stanovišti 2 sa začína v ľavom zadnom rohu pri paneli „Evolúcia máp vo svete“. Na infopaneli sa môžete dozvedieť, ako sa vyvíjala kartografia v dávnej minulosti.

  Stanovište 2b - Drevený 3D model s vyznačením vrstevníc

  Na turistickej mape je zobrazené okolie Banskej Bystrice. Na drevenom modeli je zobrazené rovnaké územie, na ktorom sú vrstevnice znázornené v troch rozmeroch. Takto si môžete porovnať ako sú vrstevnicami v mape  zobrazované rôzne prevýšenia a terén.

  Stanovište 2c - Vývoj mapovania na Slovensku

  Na tomto paneli sa dozviete ako sa vyvíjalo kartografické zobrazenie Slovenska. Vedľa, na pravej strane, na mape „Slovensko v čase“ je územie Slovenska pospájane z rôznych  historických máp od 16. storočia až po súčasnosť. Všimnite si, ako sú jednotlivé mapy zľava doprava čoraz podrobnejšie, a ako sú mapy od 20. storočia prehľadnejšie. Je to spôsobené generalizáciou - v týchto mapách sú vybrané len údaje potrebné pre konkrétneho užívateľa napr. v automape pre motoristu.

  Stanovište 2d - Ručne maľované mapy

  Pri figuríne maliara nájdete špeciálny obraz vytvorený maliarom Miroslavom Pazderom len pre účely múzea máp. Maliar vytvoril dielo v štyroch fázach, z toho tri sú neukončené. Vďaka tomu môžete vidieť, akým spôsobom vzniká hotová ručne maľovaná mapa. Nad obrazom si všimnite leteckú fotografiu, ktorá celý čas slúži maliarovi ako podklad. Všimnite si, že to nie je celkom obyčajná letecká fotografia. Musí byt graficky prispôsobená - odkryté doliny zvýraznene budovy, dokreslené cesty. Je to preto, lebo v maľovanej mape musí maliar určité skryté prvky odhaliť.

  Napravo od maliara vidíte fázu päť - hotovú maľovanú mapu, ktorá je teraz vlastne obraz. Tento sa potom skenuje vo vysokom rozlíšení a ďalej na ňom v počítači pracuje kartograf. On z pekného obrázku vyrobí mapu, podľa ktorej sa dá orientovať. Pridá kartografický popis - názvy dolín, kopcov, riek, sídel, turistické trasy, prípadne iné žiadané nastavbové prvky.

  Na infopaneli vedľa maľovanej mapy Štrbského plesa môžete vidieť, že maľované mapy sú staré niekoľko storočí.

  Na veľkom paneli ručne maľovaných máp si môžete pozrieť historické mapy aj súčasné moderné mapy.

  Stanovište 2e - Ako z krajiny vznikne mapa

  Všimnite si model krajiny uprostred miestnosti. Sú na ňom zobrazené rôzne prvky krajiny, ako napríklad cesta, potok, jazero, železnica, letisko atď. Pozrite sa na informačnú tabuľu na stene nad monitorom. Tu na obrázku 1 vidíte kolmú leteckú snímku tohto nášho modelu krajiny. Na ďalších obrázkoch môžete sledovať, ako sa postupne z fotografie krajiny stane plnohodnotná mapa. Môžete si porovnať, akým spôsobom sú v mape zaznačené konkrétne objekty (hrad, kostol, kemp) a ako sú zakreslené líniové prvky (cesty, chodník, rieka). Takto sa mapy vyrábajú v súčasnosti.

  Stanovište 2f – vitrína s historickými nástrojmi

  Vo vitríne na stene môžete vidieť akým spôsobom sa mapy vyrábali pred érou počítačov. Najskôr sa mapy kreslili tušom. Kartograf dostal hrubý podklad načrtnutý modrou farbou na výkrese. Ten potom musel pomocou voľnoosiek, špeciálnych pierok s pohyblivou rúčkou, na základe tohto podkladu zakresliť: čiary jednej hrúbky použil pre vrstevnice, inej hrúbky pre cesty 1. triedy, inej pre diaľnice. Bola to mravčia práca, vyžadujúca pevnú ruku a trpezlivosť. Ukážku takéhoto hotového diela vidíte vo vitríne: ručne kreslené vrstevnice. Prácu s voľnooskou si môžete vyskúšať aj vy na stanovišti 2g.

  V ľavej časti vitríny vidíte zariadenia, ktoré sa využívali najmä na kreslenie máp tušom. V pravej časti sú zase nástroje, ktoré sa využívali na tvorbu máp rytím, čo je novší spôsob výroby. Rytím sa dosiahla oveľa presnejšia hrúbka čiary. Čiary boli navyše pekne vyhladené. Zelená rycia fólia je vlastne negatív. Po nakopírovaní svetlom sa z nej stal pozitív, takže z priesvitných vyrytých čiar sa stali čiary čierne.

  Blokovačmi sa robili navlas rovnaké značky, napríklad strom, kosodrevina. Veľkým počtom takýchto značiek, napríklad krúžkov znázorňujúcich stromy, sa stvárnil les.  Všimnite si aj rycí pantograf v druhej poličke, ktorý prenášal presnú značku zo šablóny na ryciu fóliu. Bolo to niečo ako dnešné „CTRL+C  CTRL+V“.

  Stanovište 2g – pracovný stôl

  Na tomto stanovišti si môžete vyskúšať, ako sa kedysi robili mapy kreslením tušom pomocou voľnoosky. Kartograf dostal hrubý nákres mapy. Zmeny alebo nové prvky boli zakreslené modrou farbou veľmi nahrubo. Modrá farba sa používala preto, lebo sa pri kopírovaní neprenášala. Kartograf musel tie modré čiary prekresliť v jednotnej hrúbke. Záležalo na tom, či išlo o cestu,  vodu a podobne, pričom používal rôzne hrúbky čiar. Vyskúšajte si prácu kartografa spred desiatok rokov a obtiahnite  všetky modré čiary. Hotovú mapku si môžete nechať na pamiatku.

  Ak sa vám páči viac práca s farbami, môžete si vyfarbiť maľovanú mapu Banskej Bystrice, čo je zaujímavé aj pre menšie deti.

  Na tomto stanovišti môžete vidieť aj originál medirytiny Sušice a Vimperk. Kvôli vlastnostiam medi sa mohla mapa aktualizovať niekoľkokrát. Tmavšie fľaky sú aktualizované prvky v novom vydaní mapy. Naľavo vidíte hotovú mapu vytlačenú podľa medirytiny. 

  Nad týmito mapami je zaujímavá mapa Slovenska, ktorá bola vydaná v roku 1965. Je pomerne zjavné, že na mape chýbajú Čechy a Morava, hoci sme vtedy mali spoločný štát. Pozrite sa ale na mapu podrobnejšie.  Mierka tejto mapy nie je v kilometroch, ale v míľach. A všimnite si, že na mape sa nenachádzajú úplne všetky sídla. Táto mapa bola totiž vydaná zahraničnými Slovákmi, presnejšie Slovenským inštitútom v Clevelande v Spojených štátoch amerických. Zobrazuje len tie sídla, z ktorých emigrovali Slováci do USA od konca 2. svetovej vojny do roku 1963. Je to teda akási mapa opustenej domoviny.

  Na  infotabuli vedľa tejto mapy si môžete prečítať o Samuelovi Mikovínym. Slovákovi, ktorý svojho času vytvoril najpresnejšie mapy celého Uhorska.

  Stanovište 2h – vitrína v strede miestnosti

  Vo vitríne v strede miestnosti môžete vidieť ukážky starých atlasov a máp a tiež dva originálne koordinografy. To sú zariadenia, ktorými kedysi geodet meral polohu a vzdialenosti na zemi a namerané hodnoty zapisoval na papier, čím vznikal prvý podklad pre kartografa pre budúce spracovanie mapy.

  Stanovište 2i - Geodézia - naprieč meraním zeme

  Toto stanovište je venované geodézii – meraniu zeme.  Môžete sa tu dozvedieť, akým spôsobom ľudia merali vzdialenosti medzi jednotlivými bodmi na povrchu Zeme. Je tu tiež vystavený teodolit - optický geodetický pristroj, ktorým sa merali vzdialenosti a uhly.  Zo stropu visí  geodeticky dron, akým sa zaznamenávaú menšie územia zemského povrchu v  súčasnosti.

  Stanovište 2j - virtuálny pieskový model

  Toto je prvý a zatiaľ jediný pieskový model krajiny s rozšírenou realitou na Slovensku.  Zahrajte sa s pieskom spoznajte, ako rôzne typy krajiny vyzerajú na mape.  Môžete si pozrieť, akým spôsobom sa vám zobrazia vrstevnice (to sú čiary spájajúce rovnakú nadmorskú výšku), keď spravíte z piesku kopec strmý alebo plytký. Všimnite si, ako sa mení hypsometria (to je farebné zobrazenie rôznych nadmorských výšok). Čím vyšší kopec postavíte, tým bude hnedší.  Ak sa vám podarí postaviť kopec nad úrovňou snežnej čiary (nadmorskej výšky, nad ktorou sa nikdy netopí sneh), objaví sa aj biela farba. Nížiny sú zase zobrazené zelenou. Ak sa dostanete pod úroveň zeme, zaleje tento priestor voda. Vodu si však dokážete pridať aj sami. Roztiahnite prsty svojej ruky a nájdite správnu výšku nad pieskom - a začne pršať. 

  Nad pieskovým modelom vidíte dve mapy územia Vysokých a Nízkych Tatier. Dolný 2D model zobrazuje hypsometriu nadmorskej výšky. Horný 3D model zobrazuje rovnaké územie s rovnakou hypsometriou, kde už ale môžete vidieť aj to, ako reliéf podľa farieb vyzerá naozaj. Zapamätať si stačí to, že nízke polohy sú označené zelenou, z ktorej sa postupne, ako stúpa nadmorská výška, stáva stredne okrová, potom hnedá a tmavohnedá. Územia nad snežnou čiarou sú označené bielou. Na Slovensku také územia nemáme.

  Stanovište 2k - kartografické zobrazenia

  Na tomto stanovíšti nájdete odpoveď na to, či sa da mapám veriť. Nuž, mapy síce klamú a veľmi, ale veriť sa im dá, pokiaľ máte správny kľuč.  Mapy musia klamať. Zem je totiž guľatá, a aby ste jej povrch zobrazili na rovný papier, musíte vždy niečo zdeformovať. Je to, ako keď balíte cukrík do papiera - vždy ho viac či menej pokrčíte. 

  Poznáme tri základné zobrazenia Zeme: Bergmanovo, Mercatorovo a Gall-Petersovo. Každé jedno skresľuje a deformuje, avšak iné prvky v mape. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať na paneli.

  Zabavte však sa a spoznajte skutočnú veľkosť sveta.

  Na klinčeku sú zavesené fólie s rôznymi územiami v ich neskreslenej podobe. Skúste si priložiť Grónsko na mapu v Mercatorovom zobrazení. Je naozaj tak veľké?

  Rusko a Ázia sú obrovské, ale nie až také obrovské, ako sa zobrazujú na mapách. Naopak, Afrika, hoci na mape vyzerá relatívne menšia, je obrovský svetadiel. Môžete si tiež všimnúť, že Austrália má najmenšie skreslenie zo všetkých svetadielov. Okrem toho, že je blízko k rovníku má aj „správny“ pravidelný tvar.

  Stanovište 3 - Expozícia mapových originálov 

  Na tomto stanovišti nájdete vzácne originály. Napr. mapy z druhého vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska z 19. storočia.

  Niektoré sú dielami slovenských kartografov.

  Na stenách môžete vidieť aj originály ručne maľovaných máp na papieri, smrekolitovej doske ako aj na fólii

  Ďakujeme, že ste navštívili Slovenské múzeum máp. Ak sa Vám páčilo, napíšte nám to do návštevnej knihy v podnikovej predajni. 

  Ako návštevník múzea môžete využiť jednorázovú zľavu až 50% na ktorékoľvek mapy alebo knihy vydavateľstiev CBS spol, s.r.o. a VKÚ Harmanec. 

  Ak sa vám u nás páčilo, opäť vás tu radi privítame. A nezabudnite povedať o Slovenskom múzeu máp svojim známym.